اندرزگو
×
قوانین شعبه

این شعبه فقط به محدوده های مشخص شده در نقشه سرویس می دهد برای مشاهده مناطق تحت پوششکلیلک کنید

همه
حلیم
آش رشته
آش شله قلم کار
آش دوغ
عدسی
سوپ روز
دسر
همه
حلیم
آش رشته
آش شله قلم کار
آش دوغ
عدسی
سوپ روز
دسر

حلیم

حلیم مخصوص یک پرس

حلیم مخصوص یک پرس

حلیم با گوشت گوساله، یک بسته نان لواش

24,000 تومان
20,400 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

حلیم مخصوص یک کیلو

حلیم مخصوص یک کیلو

حلیم با گوشت گوساله

45,000 تومان
38,250 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص یک و نیم کیلو

حلیم مخصوص یک و نیم کیلو

حلیم با گوشت گوساله

67,500 تومان
57,375 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص دو کیلو

حلیم مخصوص دو کیلو

حلیم با گوشت گوساله

90,000 تومان
76,500 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص سه کیلو

حلیم مخصوص سه کیلو

حلیم با گوشت گوساله

135,000 تومان
114,750 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص یک پرس

Food

حلیم مخصوص یک پرس

حلیم با گوشت گوساله، یک بسته نان لواش

24,000 تومان
20,400 تومان
افزودن به سبد خرید

حلیم مخصوص یک کیلو

Food

حلیم مخصوص یک کیلو

حلیم با گوشت گوساله

45,000 تومان
38,250 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص یک و نیم کیلو

Food

حلیم مخصوص یک و نیم کیلو

حلیم با گوشت گوساله

67,500 تومان
57,375 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص دو کیلو

Food

حلیم مخصوص دو کیلو

حلیم با گوشت گوساله

90,000 تومان
76,500 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص سه کیلو

Food

حلیم مخصوص سه کیلو

حلیم با گوشت گوساله

135,000 تومان
114,750 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته

آش رشته یک پرس

آش رشته یک پرس

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

24,000 تومان
20,400 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

آش رشته یک کیلو

آش رشته یک کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

45,000 تومان
38,250 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته یک و نیم کیلو

آش رشته یک و نیم کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

67,500 تومان
57,375 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته دو کیلو

آش رشته دو کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

90,000 تومان
76,500 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته سه کیلو

آش رشته سه کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

135,000 تومان
114,750 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته یک پرس

Food

آش رشته یک پرس

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

24,000 تومان
20,400 تومان
افزودن به سبد خرید

آش رشته یک کیلو

Food

آش رشته یک کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

45,000 تومان
38,250 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته یک و نیم کیلو

Food

آش رشته یک و نیم کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

67,500 تومان
57,375 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته دو کیلو

Food

آش رشته دو کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

90,000 تومان
76,500 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته سه کیلو

Food

آش رشته سه کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

135,000 تومان
114,750 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلم کار

آش شله قلمکار یک پرس

آش شله قلمکار یک پرس

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

24,000 تومان
20,400 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

آش شله قلمکار یک کیلو

آش شله قلمکار یک کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

45,000 تومان
38,250 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

67,500 تومان
57,375 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار دو کیلو

آش شله قلمکار دو کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

90,000 تومان
76,500 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار سه کیلو

آش شله قلمکار سه کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

135,000 تومان
114,750 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار یک پرس

Food

آش شله قلمکار یک پرس

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

24,000 تومان
20,400 تومان
افزودن به سبد خرید

آش شله قلمکار یک کیلو

Food

آش شله قلمکار یک کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

45,000 تومان
38,250 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

Food

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

67,500 تومان
57,375 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار دو کیلو

Food

آش شله قلمکار دو کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

90,000 تومان
76,500 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار سه کیلو

Food

آش شله قلمکار سه کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

135,000 تومان
114,750 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش دوغ

آش دوغ یک پرس

آش دوغ یک پرس

دوغ-برنج-نخود-سبزی دوغ - سیر-تخم مرغ

24,000 تومان
20,400 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

آش دوغ یک کیلو

آش دوغ یک کیلو

دوغ-برنج-نخود-سبزی دوغ - سیر-تخم مرغ

45,000 تومان
38,250 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش دوغ یک و نیم کیلو

آش دوغ یک و نیم کیلو

دوغ-برنج-نخود-سبزی دوغ - سیر-تخم مرغ

67,500 تومان
57,375 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش دوغ دو کیلو

آش دوغ دو کیلو

دوغ-برنج-نخود-سبزی دوغ - سیر-تخم مرغ

90,000 تومان
76,500 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش دوغ سه کیلو

آش دوغ سه کیلو

دوغ-برنج-نخود-سبزی دوغ - سیر-تخم مرغ

135,000 تومان
114,750 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش دوغ یک پرس

Food

آش دوغ یک پرس

دوغ-برنج-نخود-سبزی دوغ - سیر-تخم مرغ

24,000 تومان
20,400 تومان
افزودن به سبد خرید

آش دوغ یک کیلو

Food

آش دوغ یک کیلو

دوغ-برنج-نخود-سبزی دوغ - سیر-تخم مرغ

45,000 تومان
38,250 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش دوغ یک و نیم کیلو

Food

آش دوغ یک و نیم کیلو

دوغ-برنج-نخود-سبزی دوغ - سیر-تخم مرغ

67,500 تومان
57,375 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش دوغ دو کیلو

Food

آش دوغ دو کیلو

دوغ-برنج-نخود-سبزی دوغ - سیر-تخم مرغ

90,000 تومان
76,500 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش دوغ سه کیلو

Food

آش دوغ سه کیلو

دوغ-برنج-نخود-سبزی دوغ - سیر-تخم مرغ

135,000 تومان
114,750 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی

عدسی یک پرس

عدسی یک پرس

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

24,000 تومان
20,400 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

عدسی یک کیلو

عدسی یک کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر، یک بسته نان لواش

45,000 تومان
38,250 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

عدسی یک و نیم کیلو

عدسی یک و نیم کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

67,500 تومان
57,375 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

عدسی دو کیلو

عدسی دو کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

90,000 تومان
76,500 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

عدسی سه کیلو

عدسی سه کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

135,000 تومان
114,750 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

عدسی یک پرس

Food

عدسی یک پرس

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

24,000 تومان
20,400 تومان
افزودن به سبد خرید

عدسی یک کیلو

Food

عدسی یک کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر، یک بسته نان لواش

45,000 تومان
38,250 تومان
افزودن به سبد خرید

عدسی یک و نیم کیلو

Food

عدسی یک و نیم کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

67,500 تومان
57,375 تومان
افزودن به سبد خرید

عدسی دو کیلو

Food

عدسی دو کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

90,000 تومان
76,500 تومان
افزودن به سبد خرید

عدسی سه کیلو

Food

عدسی سه کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

135,000 تومان
114,750 تومان
افزودن به سبد خرید

سوپ روز

سوپ سبزیجات پرسی

سوپ سبزیجات پرسی

سوپ

17,000 تومان
14,450 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات یک کیلو

سوپ سبزیجات یک کیلو

سوپ

34,000 تومان
28,900 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات یک و نیم کیلو

سوپ سبزیجات یک و نیم کیلو

سوپ

51,000 تومان
43,350 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات دو کیلو

سوپ سبزیجات دو کیلو

سوپ

68,000 تومان
57,800 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات سه کیلو

سوپ سبزیجات سه کیلو

سوپ

102,000 تومان
86,700 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات پرسی

Food

سوپ سبزیجات پرسی

سوپ

17,000 تومان
14,450 تومان
افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات یک کیلو

Food

سوپ سبزیجات یک کیلو

سوپ

34,000 تومان
28,900 تومان
افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات یک و نیم کیلو

Food

سوپ سبزیجات یک و نیم کیلو

سوپ

51,000 تومان
43,350 تومان
افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات دو کیلو

Food

سوپ سبزیجات دو کیلو

سوپ

68,000 تومان
57,800 تومان
افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات سه کیلو

Food

سوپ سبزیجات سه کیلو

سوپ

102,000 تومان
86,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دسر

شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)

شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزئین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل

24,000 تومان
20,400 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

شله زرد مخصوص یک کیلو

شله زرد مخصوص یک کیلو

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزئین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل

45,000 تومان
38,250 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)

سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)

سمنو

24,000 تومان
20,400 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سمنو یک کیلو

سمنو یک کیلو

سمنو

45,000 تومان
38,250 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

حلوا ویژه (یک نفره)

حلوا ویژه (یک نفره)

آرد-زعفران-هل -گلاب-شکر

24,000 تومان
20,400 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)

Food

شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزئین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل

24,000 تومان
20,400 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

شله زرد مخصوص یک کیلو

Food

شله زرد مخصوص یک کیلو

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزئین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل

45,000 تومان
38,250 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)

Food

سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)

سمنو

24,000 تومان
20,400 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سمنو یک کیلو

Food

سمنو یک کیلو

سمنو

45,000 تومان
38,250 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

حلوا ویژه (یک نفره)

Food

حلوا ویژه (یک نفره)

آرد-زعفران-هل -گلاب-شکر

24,000 تومان
20,400 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -
بازگشت
سبد خرید
1
جمع سفارش
0 تومان
تخفیف
0 تومان
هزینه ارسال
0 تومان
هزینه بسته بندی
تومان
مالیات
0 تومان
تخفیف ویژه
0 تومان
استفاده از اعتبار
0 تومان
قابل پرداخت
0 تومان
× نسخه موبایل را دانلود کنید