اندرزگو
×
قوانین شعبه

این شعبه فقط به محدوده های مشخص شده در نقشه سرویس می دهد برای مشاهده مناطق تحت پوششکلیلک کنید

همه
حلیم
آش رشته
آش شله قلم کار
عدسی
سوپ روز
دسر
نوشیدنی
همه
حلیم
آش رشته
آش شله قلم کار
عدسی
سوپ روز
دسر
نوشیدنی

حلیم

حلیم مخصوص یک پرس

حلیم مخصوص یک پرس

حلیم با گوشت گوساله، یک بسته نان لواش

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص یک کیلو

حلیم مخصوص یک کیلو

حلیم با گوشت گوساله

60,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص یک و نیم کیلو

حلیم مخصوص یک و نیم کیلو

حلیم با گوشت گوساله

90,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص دو کیلو

حلیم مخصوص دو کیلو

حلیم با گوشت گوساله

120,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص سه کیلو

حلیم مخصوص سه کیلو

حلیم با گوشت گوساله

180,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص یک پرس

Food

حلیم مخصوص یک پرس

حلیم با گوشت گوساله، یک بسته نان لواش

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص یک کیلو

Food

حلیم مخصوص یک کیلو

حلیم با گوشت گوساله

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص یک و نیم کیلو

Food

حلیم مخصوص یک و نیم کیلو

حلیم با گوشت گوساله

90,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص دو کیلو

Food

حلیم مخصوص دو کیلو

حلیم با گوشت گوساله

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

حلیم مخصوص سه کیلو

Food

حلیم مخصوص سه کیلو

حلیم با گوشت گوساله

180,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته

آش رشته یک پرس

آش رشته یک پرس

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته یک کیلو

آش رشته یک کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

60,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته یک و نیم کیلو

آش رشته یک و نیم کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

90,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته دو کیلو

آش رشته دو کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

120,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته سه کیلو

آش رشته سه کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

180,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته یک پرس

Food

آش رشته یک پرس

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته یک کیلو

Food

آش رشته یک کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته یک و نیم کیلو

Food

آش رشته یک و نیم کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

90,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته دو کیلو

Food

آش رشته دو کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش رشته سه کیلو

Food

آش رشته سه کیلو

آش رشته با تزئین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ

180,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلم کار

آش شله قلمکار یک پرس

آش شله قلمکار یک پرس

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار یک کیلو

آش شله قلمکار یک کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

60,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

90,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار دو کیلو

آش شله قلمکار دو کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

120,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار سه کیلو

آش شله قلمکار سه کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

180,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار یک پرس

Food

آش شله قلمکار یک پرس

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار یک کیلو

Food

آش شله قلمکار یک کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

Food

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

90,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار دو کیلو

Food

آش شله قلمکار دو کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آش شله قلمکار سه کیلو

Food

آش شله قلمکار سه کیلو

آش شله قلمکار با تزئین پیاز داغ و نعنا داغ

180,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی

عدسی یک پرس

عدسی یک پرس

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی یک کیلو

عدسی یک کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر، یک بسته نان لواش

60,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی یک و نیم کیلو

عدسی یک و نیم کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

90,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی دو کیلو

عدسی دو کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

120,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی سه کیلو

عدسی سه کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

180,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی یک پرس

Food

عدسی یک پرس

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی یک کیلو

Food

عدسی یک کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر، یک بسته نان لواش

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی یک و نیم کیلو

Food

عدسی یک و نیم کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

90,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی دو کیلو

Food

عدسی دو کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

عدسی سه کیلو

Food

عدسی سه کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزئین آبلیمو و گلپر

180,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپ روز

سوپ سبزیجات پرسی

سوپ سبزیجات پرسی

سوپ -سیب زمینب-قارچ-هویج-ذرت.کدو.ج.پرک سبزی.اسفناج

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپ سبزیجات یک کیلو

سوپ سبزیجات یک کیلو

سوپ -سیب زمینب-قارچ-هویج-ذرت.کدو.ج.پرک سبزی.اسفناج

60,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپ سبزیجات دو کیلو

سوپ سبزیجات دو کیلو

سوپ -سیب زمینب-قارچ-هویج-ذرت.کدو.ج.پرک سبزی.اسفناج

120,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپ سبزیجات سه کیلو

سوپ سبزیجات سه کیلو

سوپ -سیب زمینب-قارچ-هویج-ذرت.کدو.ج.پرک سبزی.اسفناج

180,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپ سبزیجات پرسی

Food

سوپ سبزیجات پرسی

سوپ -سیب زمینب-قارچ-هویج-ذرت.کدو.ج.پرک سبزی.اسفناج

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپ سبزیجات یک کیلو

Food

سوپ سبزیجات یک کیلو

سوپ -سیب زمینب-قارچ-هویج-ذرت.کدو.ج.پرک سبزی.اسفناج

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپ سبزیجات دو کیلو

Food

سوپ سبزیجات دو کیلو

سوپ -سیب زمینب-قارچ-هویج-ذرت.کدو.ج.پرک سبزی.اسفناج

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپ سبزیجات سه کیلو

Food

سوپ سبزیجات سه کیلو

سوپ -سیب زمینب-قارچ-هویج-ذرت.کدو.ج.پرک سبزی.اسفناج

180,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

دسر

کاچی

کاچی

کاچی زعفرانی

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

مسقطی ویژه (یک نفره)

مسقطی ویژه (یک نفره)

نشاسته - زعفران - مغزبادام

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

فرنی سرد

فرنی سرد

شیر-آردبرنج-شکر- عرق هل-با تزئیین دارچین

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)

شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزئین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

شله زرد مخصوص یک کیلو

شله زرد مخصوص یک کیلو

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزئین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل

60,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)

سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)

سمنو

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

سمنو یک کیلو

سمنو یک کیلو

سمنو

60,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

حلوا ویژه (یک نفره)

حلوا ویژه (یک نفره)

آرد-زعفران-هل -گلاب-شکر

30,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید

کاچی

Food

کاچی

کاچی زعفرانی

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مسقطی ویژه (یک نفره)

Food

مسقطی ویژه (یک نفره)

نشاسته - زعفران - مغزبادام

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فرنی سرد

Food

فرنی سرد

شیر-آردبرنج-شکر- عرق هل-با تزئیین دارچین

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)

Food

شله زرد مخصوص یک پرس (حدودا نیم کیلو)

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزئین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

شله زرد مخصوص یک کیلو

Food

شله زرد مخصوص یک کیلو

برنج ایرانی، خلال بادام، با تزئین دارچین، خلال پسته، پودر نارگیل

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)

Food

سمنو یک پرس (حدودا نیم کیلو)

سمنو

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سمنو یک کیلو

Food

سمنو یک کیلو

سمنو

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

حلوا ویژه (یک نفره)

Food

حلوا ویژه (یک نفره)

آرد-زعفران-هل -گلاب-شکر

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نوشیدنی

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک

آب معدنی

4,500 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آب معدنی کوچک

Food

آب معدنی کوچک

آب معدنی

4,500 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -
بازگشت
سبد خرید
1
جمع سفارش
0 تومان
تخفیف
0 تومان
هزینه ارسال
0 تومان
هزینه بسته بندی
تومان
مالیات
0 تومان
تخفیف ویژه
0 تومان
استفاده از اعتبار
0 تومان
قابل پرداخت
0 تومان
× نسخه موبایل را دانلود کنید